Thông báo số 2530/TB-SXD ngày 14/12/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo kết quả xếp loại đối với công chức, người lao động năm 2021

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị