Thông báo số 2529/TB-SXD ngày 14/12/2021 của Sở Xây dựng

Thông báo kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các chức danh Trưởng, Phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2021

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị