Thông báo số 1929/TB-SXD ngày 19/12/2018 của Sở Xây dựng

Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh thi sát hạch chứng chỉ hành nghề cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đợt 3 năm 2018