Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2018 thuộc lĩnh vực xây dựng