Thông báo 1906/SXD-VP ngày 13/11/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo lịch trực Tiếp công dân hàng tháng năm 2020 (Điều chỉnh)

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị