Kế hoạch số 1367/KH-SXD.TTra ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng

Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày Pháp luật"