Công văn số 86/SXD-QLXD ngày 17/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng