Thông báo số 79/SXD-VP ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Thông báo Lịch trực tiếp công dân hàng tháng năm 2020

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị