Kế hoạch số 105/KH-SXD ngày 20/01/2021 của Sở Xây dựng

Kế hoạch duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong lĩnh vực xây dựng năm 2021

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị