Hướng dẫn đăng tải thông tin Quy hoạch theo Văn bản số 1249/SXD-QHKT ngày 08/8/2019 của Sở Xây dựng

Hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị lên cổng thông tin điện tử 

Tác giả bài viết: Phòng Quy hoạch Kiến trúc

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị