Công văn số 1546/SXD-HTKT ngày 25/10/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Về việc rà soát, báo cáo thông tin về các chỉ tiêu thống kê HTKT và tình hình thực hiện quy hoạch HTKT đô thị, KCN; quản lý chất thải rắn