Công văn số 69-CV/CB ngày 18/12/2020 của Chi bộ Sở Xây dựng

Về việc tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Chi bộ Sở Xây dựng năm 2020

Tác giả bài viết: Chi ủy

Nguồn tin: Chi Bộ Sở Xây dựng