Thông báo số 11/TB-TTra ngày 12/5/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Lịch Thanh tra chuyên đề diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư từ năm 2017-2020 

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị