Kết luận số 933/KL-SXD ngày 19/6/2020 của Thanh tra Sở Xây dựng

Thay thế Kết luận thanh tra số 915/KL-SXD ngày 17/6/2020 của Sở Xây dựng Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Triệu Phong quyết định đầu tư từ năm 2017 đến năm 2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị