Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Kết luận số 265/KL-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng
Kết thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng tại các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang, Thị trấn Cửa Tùng (xã Vĩnh Tân cũ) quyết định đầu tư từ năm 2018-2020

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị