Kết luận số 2182/KL-SXD ngày 20/12/2019 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị