Tìm kiếm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Thông tư số 03/2022/TT-BTP

Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản QPPL

10/02/2022 Tải về
2 Phổ biến, triển khai luật số 03/2022/QH15 năm 2022

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

12/02/2022 Tải về
3 Công văn số 66-CV/CB ngày 25/11/2021 của Chi bộ Sở Xây dựng

Biểu mẫu và văn bản quy định hướng dẫn công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

26/11/2021 Tải về
4 Công văn số 1037/SNV-CCVC ngày 22/11/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021

21/11/2021 Tải về
5 Hướng dẫn 405/BTĐKT-NV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ Quảng Trị

Về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021

08/11/2021 Tải về
6 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

12/08/2020 Tải về
7 Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng và Bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh do tập thể lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở trực tiếp, đánh giá

22/11/2020 Tải về
8 Hướng dẫn số 969/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ

Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

16/11/2020 Tải về
9 Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 04/5/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng Quảng Trị

04/05/2021 Tải về
10 Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 26/3/2021 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Quyết định ban hành nội quy kho lưu trữ cơ quan Sở Xây dựng Quảng Trị

26/03/2021 Tải về
11 Quyết định số 19/QĐ-SXD ngày 01/3/2021 của Sở Xây dựng

Quyết định ban hành quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ Sở Xây dựng Quảng Trị

01/03/2021 Tải về
12 Công văn số 1100/SXD-QHKT ngày 02/7/2021 của Sở Xây dựng

Về việc rà soát, tổng kết, đánh giá thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng

02/07/2021 Tải về
13 Công văn số 2244/SXD-QHKT ngày 23/12/2020 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thi hành Luật Kiến trúc và các Văn bản hướng dẫn có liên quan

23/12/2020 Tải về
14 Văn bản kiểm điểm, đánh giá Đảng viên năm 2020

1.Hướng dẫn số 01 ngày 13.11.2020 của Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh2.Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ 3.Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương4.Công văn số 14-CV/BTCTU ngày 04/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

23/11/2020 Tải về
15 Văn bản thi đua khen thưởng năm 2020

1.Văn bản số 47/HĐTĐKT ngày 09/11/2020 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Trị2.Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị3.Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ4.Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ

23/11/2020 Tải về
16 Văn bản nhận xét đánh giá công chức năm 2020

1.Hướng dẫn số 969/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ2.Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 23/11/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng3.Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ4.Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh5.Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh6.Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh

23/11/2020 Tải về
17 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

31/12/2019 Tải về
18 Thi đua khen thưởng năm 2019

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017
Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/02/2017
Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017
Văn bản số 158/HD-TĐKT ngày 01/11/2019

20/11/2018 Tải về
19 Kê khai tài sản năm 2019

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP

02/01/2014 Tải về
20 Đề tài khoa học sáng kiến năm 2019

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/10/2013 Tải về
21 Đánh giá phân loại Đảng viên năm 2019

Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU ngày 20/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị
Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương

19/11/2019 Tải về
22 Đánh giá phân loại công chức năm 2019

Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 21/12/2016 của Sở Xây dựng Quảng Trị Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 Quyết định số 370-QĐ/TU ngày 17/10/2016 Quyết định 786-QĐ/TU ngày 04/12/2017 Văn bản hợp nhất Bộ Nội vụ Quyết định 340/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

20/12/2016 Tải về
23 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

15/05/2018 Tải về
24 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ Nội vụ

Nghị định về đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

09/11/2017 Tải về
25 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2018 của Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

27/07/2018 Tải về
26 Công văn số 1285-CV/TU ngày 15/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị

Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018

15/11/2018 Tải về
27 Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định Ban hành quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

24/02/2017 Tải về
28 Công văn số 143/HĐTĐKT ngày 15/10/2018

Về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2018

15/10/2018 Tải về
29 Công văn số 614/TTr-PTTPCTN ngày 30/10/2018

Về việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018

30/10/2018 Tải về
30 Thông tư số 13/2017/TT-BXD

Thông tư Quy định sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng

08/12/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau
 
Tìm kiếm
Thủ tục hành chính
Lịch làm việc
Đầu tư đấu thầu
Thông tin quy hoạch
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất
Nhà ở và thị trường Bất động sản
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Biểu mẫu
Hòm thư góp ý
Trả lời ý kiến bạn đọc
Tiếp nhận ý kiến
Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch

Văn bản mới ban hành

Bộ Xây dựng
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Hệ thống gửi nhận văn bản
Hệ thống thư điện tử

Liên kết website

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 79
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 6738
  • Tháng hiện tại: 50544
  • Tổng lượt truy cập: 4474185