Kế hoạch số 213/KH-SXD ngày 20/2/2019 của Sở Xây dựng

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành xây dựng năm 2019