Về việc hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP