Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 23/3/2016 của Sở Xây dựng

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông điện tử tại Sở Xây dựng