Kết luận số 259/KL-SXD ngày 01/3/2019 của Sở Xây dựng

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng tại các dự án, công trình ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị do Đại học Huế làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến 2016