Công văn số 193/SXD-QLXD ngày 03/02/2021 của Sở Xây dựng

Về việc phổ biến Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Xây dựng

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị