Công văn số 1700/SXD-QLXD ngày 12/11/2018 của Sở Xây dựng

Về việc hướng dẫn áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng