Công văn số 1658/SXD-HTKT ngày 02/11/2018 của Sở Xây dựng Quảng Trị

Về việc tham gia ý kiến Dự thảo Phương án giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thị xã Quảng Trị