Công văn số 104/SXD-TTra ngày 22/1/2019 của Sở Xây dựng

Về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn