Quyết định số 01/QĐ-SXD ngày 14/01/2020 của Sở Xây dựng

Quyết định về việc cử cán bộ, công chức tham gia Bộ phận tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Sở Xây dựng

Tác giả bài viết: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị