Kế hoạch số 3407/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Đính kèm Luật tiếp cận thôn tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP)