Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ

          Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTGTU ngày 22/02/2017 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ hai, tuần đầu tháng, vào lúc 7h 05 phút, ngày 03/4/2017 (Thứ hai, tuần đầu tháng 4/2017) , Chi bộ Sở xây dựng phối hợp với Lãnh đạo Sở tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đúng theo trình tự chương trình, nghi tức theo quy định. Đồng chí Bí thư Chi bộ Lê Công Định thay mặt Cấp ủy biểu dương tinh thần, trách nhiệm của toàn thể CBCC đã chấp hành nghiêm túc buổi Lễ chào cờ, triển khai một số công việc quan trọng trong tuần và mong muốn  tập thể CBCC Sở cần phải duy trì thường xuyên, phát huy hơn nữa để buổi Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ thật sự có ý nghĩa, khơi dậy tình yêu Quê hương , đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc. 
 
        
(Toàn thể cán bộ CCVC Sở Xây dựng Quảng Trị thực hiện nghi thức chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần)