Kết luận số 1522/KL-SXD.TTra ngày 26/9/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng

Về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng tại Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: Sở Xây dựng Quảng Trị