Về việc thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản Miền Trung