Quyết định về việc Ban hành Đề án Hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo gia đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị