Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Mst: 3200 610 382 - Stk: 5401 0000 777 407 - Email: trungtamqhkdxdqt@gmail.com
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
Nguyễn Văn Đương Giám đốc 0233 575775 0917 989 463 nguyenvanduong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Lê Khánh Thắng Viên chức 0233.3567775 0947 029 559 lekhanhthang.xaydung@gmail.com
Võ Thị Ái Linh Viên chức 0233.3523246 0935 721 584 vothiailinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KẾ TOÁN
Phạm Thị Thùy Dung Kế toán 0233 567 775 0914 129 320 thuydung84qt@gmail.com
PHÒNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Lê Quang Phi Viên chức 0233 666 898 0963 323 333 lequangphi1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hữu Đức Viên chức 0233 666 898 0935 130 006
0943 812 456
nguyenhuuduc1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Lê Vũ Viên chức 0233 666 898 0979 868 255 nguyenlevu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hải Hoài Viên chức 0233 666 898 0935 727 772 nguyenhaihoai@quangtri.gov.vn
Lê Quang Nhật Minh Viên chức 0233 666 898 0983 173 562 lequangnhatminh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
Tạ Cao Cường Viên chức 0233 822 678 093 515 9789 tacaocuongksxd@gmail.com
Trần Thị Huệ Viên chức 0233 822 678 0918 469 717 huetvxdqt@gmail.com
Nguyễn Xuân Hoàng Viên chức 0233 822 678 0912 881 516 xuanhoang175@gmail.com
Nguyễn Văn Tuấn Viên chức 0233 822 678 0945 369 075 nguyenvantuan3@quangtri.gov.vn
Lê Minh Long Viên chức 0233 822 678 0938997444 leminhlong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đăng Hoàng Viên chức 0233 822 678 0949383098 nguyendanghoang3@quangtri.gov.vn
Nguyễn Phi Hùng Viên chức 0233 822 678 0914 079 685 nguyenphihung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Tiến Viên chức 0233 822 678 0915998485 nguyenthanhtien2@quangtri.gov.vn
Hồ Hoàng Duy Viên chức 0233 822 678 0905704357 hohoangduy@quangtri.gov.vn
Trần Phước Hưng Viên chức 0233 822 678 0972294526 tranphuochung@quangtri.gov.vn