HỘI CỰU CHIẾN BINH

                            HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ XÂY DỰNG
 

 
   Trần Trọng Cường
          Chủ tịch
 
 
 
DANH SÁCH HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ XÂY DỰNG
STT  
1 Lê Công Định
2 Lê Vinh
3 Nguyễn Thành Nhân